Štatút facebookovej súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Vyhraj drevený regál na víno na 84 fliaš

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: BERSICOMP s.r.o.
  Sídlo: Bartošovce 200, 086 42 Hertník
  IČO: 51 478 374
  DIČ:2120720899
  Zapísaný v registri: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.36116/P.
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 2. júla 2024 do 9. júla 2024. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. 
  Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinný príslušníci BERSICOMP s.r.o. Bartošovce 200, 086 42 Hertník.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže sledoval facebookovú stránku TvojRegal.sk, dal reakciu páči sa mi to na súťažný príspevok a napísať do komentára komu by výhru venovali. Súťažiaci sa po splnení týchto podmienok stáva účastníkom súťaže. 
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je drevený regál na víno na 84 fliaš v hnedom farebnom prevedení. Žrebuje sa jeden výherca. 
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže budú dvaja víťazi vyžrebovaní spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným spôsobom pomocou softwaru na to určeného. 
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovom profile https://www.facebook.com/tvojregal Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom cez sociálnu sieť Facebook dňa 10. júla 2024. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 8. Ochrana osobných údajov
  Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sú uverejnené na https://www.tvojregal.sk/gdpr/
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Meta takéto záväzky ani nevznikajú.

  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

  V Bardejove, dňa 2. 7. 2024.